สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ติดต่อธุรการงานป้องกันปราบปราม ชั้น 3

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

สถานีตำรวจชุมชนริมปิง ( RIMPING COMMUNITY POLICE STATION )

ผู้เข้าชม 7,972
โครงการสถานีตำรวจชุมชนริมปิง
                      ( RIMPING COMMUNITY POLICE STATION )
๑.หลักการและเหตุผล
          อ้างถึงสรุปสาระสำคัญการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรมมุ่งเน้นไปที่การช่วยชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเต็มที่ เพราะปัญหาเรื่องหนึ่งอาจบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมา บริการสำคัญของตำรวจชุมชนก็คือการให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง ได้แก่เรื่องทั่วไป เหตุทะเลาะวิวาท ความขัดแย้งไปจนถึงเรื่องเอกสาร สัญญา หนี้สิน แก้ปัญหาข้อพิพาท เจรจาไกล่เกลี่ย
          ตู้ยามตำรวจชุมชนเป็นเสมือนสถานีตำรวจเล็กๆในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำตู้ยามมีหน้าที่สอดส่อง ตรวจตรา ตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีทั้งการให้ข้อมูล และการแจกเอกสารข้อมูลอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
          สถานีตำรวจภูธรเมืองตากจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการสถานีตำรวจชุมชนเลือกชุมชนริมปิง อำเภอเมือง จ.ตาก เป็นพื้นที่โครงการ เป็นการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตำรวจที่เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เกิดความอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย
๒.วัตถุประสงค์
          ๒.๑ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างตำรวจกับชุมชน ประชาชนกับประชาชน
          ๒.๒ เพื่อคอยสอดส่องดูแลปัญหาและความต้องการของประชาชน
          ๒.๓ เพื่อลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุในท้องถิ่น
          ๒.๔ เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
          ๒.๕ เพื่อให้คำปรึกษา เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดในชุมชน
๓.เป้าหมาย
                ชุมชนริมปิง  อำเภอเมือง จ.ตาก
๔.วิธีดำเนินการ
            ๑.จัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนริมปิง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการตำรวจประจำจำนวน ๒ นาย
           ๒.จัดทำข้อมูลรวบรวมไว้ในสถานีตำรวจชุมชนริมปิง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆในพื้นที่
- รายชื่อผู้พักอาศัยในท้องถิ่น
- รายชื่อผู้พักอาศัยที่ต้องทำงานเลิกค่ำหรือดึกในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นอาจติดตามสอบถามจาก
  บุคคลเหล่านี้ว่าได้ประสบเหตุหรือพบเห็นเหตุการณ์หรือไม่
- รายชื่อประชาชนที่มีอาวุธปืนในครอบครอง
- รายชื่อโรงแรม ที่พัก
- รายชื่อคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ซึ่งตำรวจไปตรวจเยี่ยมอยู่ เสมอ
- รายชื่อสถานบริการ ร้านอาหาร
 - ข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัย จำนวนประชากร
          ๓.จัดกิจกรรมตำรวจตู้ยามชุมชน จำนวน ๖ กิจกรรม
                    ๓.๑ กิจกรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน “กิจกรรมเดินสำรวจความต้องการของประชาชน” เพื่อทราบความต้องการของประชาชน เยี่ยมเยียนประชาชนตามที่พักอาศัย และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
                   ๓.๒ การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาตู้ยาม เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะที่ปรึกษามีจุดมุ่งหมายที่คอยสอดส่องดูแลปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อลดอาชญากรรมและอุบัติภัยในท้องถิ่น
                   ๓.๓ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ มีการจัดพิมพ์เอกสารขนาดเล็ก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่น แฟ้นระหว่างตำรวจกับชุมชน ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ระหว่างตำรวจในพื้นที่เดียวกัน เอกสารจัดทำอย่างง่ายๆโดยตำรวจสายตรวจ เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวของเพื่อนบ้าน อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ และมาตรการในการป้องกัน
                   ๓.๔ แจ้งเตือนภัยอาชญากรรม จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ แจกบัตรตรวจ ( patrol card )ให้แก่บ้านหรือรถยนต์ที่ลืมล็อคประตูหากตรวจพบ  ออกตรวจ เยี่ยมเยียน และส่ง จดหมายเตือน “Mini Letters”เพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับเด็ก ช่วยส่งคืนของหาย ส่งข่าวเกี่ยวกับการเล่นที่เป็นอันตรายไปยังผู้ปกครอง
                    ๓.๕ ตรวจเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน เน้นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเช่นคนชรา  คนพิการที่อยู่โดดเดี่ยว และเพื่อให้กำลังใจแก่บุคคลเหล่านั้น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆ ให้การบริการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพื่อนบ้านของบุคคลเหล่านั้น
                   ๓.๖ กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ แนะนำเยาวชนให้เล่นกีฬา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๕.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
๖.ระยะเวลาดำเนินการ
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๗.สถานที่ดำเนินการ
          สถานีตำรวจชุมชนริมปิง อ.เมือง จ.ตาก
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๘.๑ ประชาชนในชุมชนกับตำรวจตู้ยามชุมชนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้น
          ๘.๒ ตำรวจได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
          ๘.๓ สถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติภัยในท้องถิ่นลดลง
          ๘.๔ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่นคนชรา ได้รับการดูแลเอาใจใส่
          ๘.๕ ลดปัญหาข้อพิพาทในชุมชน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย
๙.การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
          ๙.๑ สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนหัวข้อตามจุดประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ
          ๙.๒ เปรียบเทียบสถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติภัยก่อนและหลังดำเนินโครงการ
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม  ผกก.สภ.เมืองตาก  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
สถานีตำรวจชุมชน
 
การดำเนินการสถานีตำรวจชุมชนริมปิง ตามแนวทางตู้ยามตำรวจชุมชน ประเทศญี่ปุ่น ( KOBAN )และดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "สรุปสาระสำคัญการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"