ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

สวัสดิการช่วยเหลือจัดงานศพ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ผู้เข้าชม 8,520
โครงการสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
สภ.เมืองตาก
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการงานศพ ด.ต.ทรงพล  ปราบสุข  ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการงานศพ มารดา ด.ต.กมล  กาวีพ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา ร.ต.ท.รชต ศรีพิเศษ
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา ร.ต.ท.ภุฒชงค์  ศรีแสงจันทร์พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการงานศพ มารดา พ.ต.ท.ชัยรัชต์  ทองยังพ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม  ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา พ.ต.ท.วสันต์  ปุ้ยฮะพ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดงานศพ บิดา ด.ต.กนก  อินทร์ยา
วันที่  10 พฤษภาคม 2557
พ.ต.ท.พิสิษฐ์  ศิริรัฐกิตติกุล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดงานศพ    มารดา ด.ต.หญิงมะลิวรรณ  ชาวรัตนพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม  ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ บิดา ร.ต.ท.วุฒิ  ยาวีระ
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

วันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ บิดา ด.ต.ประกอบ  สุขใส
1  กรกฎาคม 2557พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ มารดา ร.ต.ต.จำรัส  บุญทวี 
6  กรกฎาคม 2557พ.ต.ท.วสันต์  ปุ้ยฮะ  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ
บิดา ด.ต.กานต์  น้อยวรรณะ ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองตาก

๒๘  มกราคม ๒๕๕๘


พ.ต.อ.ชูสิทธิ์  วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ
แก่ ด.ต.กนก  อินทร์ยา ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองตาก เนื่องจากมารดาเสียชีวิต

23  มีนาคม 2563


พ.ต.อ.ชูสิทธิ์  วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตากและผู้แทนข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตากมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดงานศพ แก่ ด.ต.หญิง เนตรดาว  การะเกตุ เนื่องจากมารดาเสียชีวิต
25 มีนาคม 2563


พ.ต.อ.ชูสิทธิ์  วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตากและผู้แทนข้าราชการตำรวจสภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพแก่ทายาทของ ด.ต.คณาธิป  ทับประดิษฐ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
21 กุมภาพันธ์ 2563