ยินดีต้อนรับสู่ www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ผกก.สภ.เมืองตาก

สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

สวัสดิการช่วยเหลือจัดงานศพ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ผู้เข้าชม 4,256
โครงการสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
สภ.เมืองตาก
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการงานศพ ด.ต.ทรงพล  ปราบสุข  ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการงานศพ มารดา ด.ต.กมล  กาวีพ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา ร.ต.ท.รชต ศรีพิเศษ
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา ร.ต.ท.ภุฒชงค์  ศรีแสงจันทร์พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการงานศพ มารดา พ.ต.ท.ชัยรัชต์  ทองยังพ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม  ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา พ.ต.ท.วสันต์  ปุ้ยฮะพ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดงานศพ บิดา ด.ต.กนก  อินทร์ยา
วันที่  10 พฤษภาคม 2557
พ.ต.ท.พิสิษฐ์  ศิริรัฐกิตติกุล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดงานศพ    มารดา ด.ต.หญิงมะลิวรรณ  ชาวรัตนพันธ์ุ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม  ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ บิดา ร.ต.ท.วุฒิ  ยาวีระ
รอง สวป.สภ.เมืองตาก

วันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ บิดา ด.ต.ประกอบ  สุขใส
1  กรกฎาคม 2557พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ มารดา ร.ต.ต.จำรัส  บุญทวี 
6  กรกฎาคม 2557พ.ต.ท.วสันต์  ปุ้ยฮะ  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตาก มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการงานศพ
บิดา ด.ต.กานต์  น้อยวรรณะ ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองตาก

๒๘  มกราคม ๒๕๕๘