ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ

ผู้เข้าชม 13,517
คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ 
     เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เมื่อท่าน
ไปติดต่อที่ สถานีตำรวจท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วย คือ 
                     1.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ
                     2.  บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ 
                     3.  ในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ 
                     4.  หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ
                     5.  สำเนาทะเบียนบ้าน 
                    6.  ในกรณีที่ท่านจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำหลักฐาน
           ต่าง ๆ ดังนี้ติดตัวไปด้วย คือ 
                          6.1  ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ 
                          6.2  ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล) 
                          6.3 ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการ
                   เองได้ ให้ท่านนำ หลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
                   หรือสามีหรือภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ) 
                   มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
                            6.4  ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามี หรือภรรยา แล้วแต่กรณี ให้ร้องทุกข์
                   แทน หรือเป็นตัวแทน โดยสมบูรณ์ 
                            6.5  ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคล ให้นำ 
                   -  หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐาน รวมทั้งติดอากรแสดมป์ 
                      5  บาท 
                   -  หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์ 
 
แจ้งความบัตรประจำตัวประชาชนหาย 
การแจ้งความ
กรุงเทพมหานคร      แจ้งที่สถานีตำรวจ
ต่างจังหวัด       สามารถแจ้งความได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่ง อำเภอ หรือสถานีตำรวจ
อายุของบัตร 
     กำหนดให้ใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตร ต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ ภายใน
90 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เว้นแต่บัตร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตร มีอายุครบ
70 ปี บริบูรณ์ บัตรนั้นสามรถใช้ได้ต่อไปตลอดชีวิต 
ความผิด
     •  ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ มีโทษปรับ
         ไม่เกิน  100  บาท
     •  ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน  200  บาท
     •  บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด หรือบัตรหาย แล้วไม่ขอมีบัตรใหม่ ภายใน
         กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 
     •  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แล้วไม่ขอเปลี่ยนบัตรภายในกำหนดมีโทษ ปรับไม่เกิน
         200  บาท 
     •  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งความความ หรือแสดงหลักฐาน 
         อันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็น ผู้มีสัญชาติไทยหรือใช้บัตรซึ่งตน 
         หมดสิทธิใช้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และ ปรับ ตั้งแต่
        10,000  ถึง  100,000  บาท 
 
แจ้งความเอกสารสำคัญหาย 
     เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน 
ใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
     ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหาย ต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย เจ้าพนักงานตำรวจ
จะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่ แล้วลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และจะออกหลัก
ฐานการแจ้งความเอกสารหาย เพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
 
แจ้งความคนหาย 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี) 
สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้หาย ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด) ใบสำคัญทาง
ราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน กองหนุน) 
 
แจ้งความยานพาหนะหาย 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ ใบทะเบียนรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เรือ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย ใบรับเงิน หรือสัญญาซื้อขาย เท่าที่มี ถ้าเป็น
ตัวแทนห้างร้าน บริษัท ผู้ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ หรือผู้จัดการ
ของห้างร้าน บริษัทนั้นๆ ไปรวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อ
หรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี) หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัท
ห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือ คู่มือรถให้จำยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจำเครื่อง 
และตัวรถไปด้วย (ถ้ามี) 
 
แจ้งความอาวุธปืนหาย 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี) 
 
แจ้งความทรัพย์สินหาย 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือ
หลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น รูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆ เช่น หมายเลข
เครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี) ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ เอกสารสำคัญต่าง ๆ เท่าที่มี
     ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือน หรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐาน ในที่เกิดเหตุ
ไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะไปถึง
 
แจ้งความพรากผู้เยาว์ 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ สำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้เยาว์ ใบเกิดของผู้เยาว์ (สูติบัตร) รูปถ่ายของผู้เยาว์ ใบสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผูเยาว์ (ถ้ามี)
 
แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ เสื้อผ้าของผู้ที่ถูกข่มขืนฯ 
ซึ่งมีคราบอสุจิ หรือรอยเปื้อนอย่างอื่น อันเกิดจากการข่มขืนและสิ่งต่างๆ ของผู้ต้องหา
ที่ ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียหาย รูปถ่าย หรือ ที่อยู่ของ 
ผู้ต้องสงสัยตลอดจนหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
แจ้งความถูกทำร้ายร่างกาย และเหตุฆ่าคนตาย 
ควรดำเนินการดังนี้ 
     ให้ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้าย สิ่งของ
ต่างๆ ในที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าพนักงาน ตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ เมื่อพบ มีด ไม้ ปืน 
ของมีคม หรืออาวุธที่คนร้ายทิ้งไว้ ในสถานทีเกิดเหตุ ตลอดจนพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ตก
อยู่ใน ที่เกิดเหตุ หากปล่อยทิ้งไว้จะสูญหาย หรือเสียหายให้นำมามอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รายละเอียดต่างๆ เท่าที่สามารถบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ
 
แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด 
แบบ น.ส.3 แบบ ส.ค.1 หนังสือที่ปลอมแปลง ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นใน
หนังสือ
 
แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์ 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ หนังสือ หรือหลักฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง หลักฐานแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ หนังสือหรือหลักฐาน
แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์ 
 
แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ หนังสือสำคัญที่เป้นหลักฐาน
ว่า ได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้า
ของ สำเนาหรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรม       ในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน
ผู้อื่นตามคำสั่งของศาล หรือพินัยกรรม 
 
แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ สัญญาใบเช่าซื้อ หรือสำเนา 
ใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืม หรือ ฝาก ใบสำคัญที่บริษัทห้างร้านออกให้       โดยระบุ
รูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด น้ำหนัก และเลขหมายประจำตัว 
 
แจ้งความทำให้เสียทรัพย์ 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ หลักฐานต่างๆ แสดงการเป็น
เจ้าของหรือครอบครองทรัพย์นั้น หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มี หรือเท่าที่นำไปได้ 
หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ ให้เก็บรักษา
ไว้ อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม หรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการดำเนินคดีต่อไป 
 
แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน 
     หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ เช็คที่ยึดไว้ หนังสือที่ธนาคาร
แจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน