ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภ.เมืองตาก www.mueangtakpolice.com

ผกก.สภ.เมืองตาก

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ผกก.สภ.เมืองตาก

เว็บไซต์ตำรวจ

เว็บไซต์

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.ขุนคณาบาล
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2450 - 2458
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.ขุนผดุงชนบท
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2458 - 2463
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 3
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.ท.พร้อม
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2463 - 2467
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.หลวงแสนพลกล้า
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2467 - 2475
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 5
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.ท.เทศ มหายศกุล
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475 - 2476
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 6
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.ท.สาสตร์ ปรารภนาดี
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2476 - 2483
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 7
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.ปุณณะ ตาละลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483 - 2491
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 8
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.สง่า อินธวนิชย์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491 - 2492
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 9
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.ชัยศรี สุนทโรดม
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492 - 2493
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 10
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.ส่วน คนองเดช
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493 - 2495
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 11
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.จำเนียร เรืองวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495 - 2498
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 12
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ต.พร กล้ารบ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2499
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 13
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ต.ศักดิ์ ไวทยกุล
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธ.ค.2499 - 5 ก.ย.2501
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 14
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.สัมพันธ์ จันทวรางกูล
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.ย.2501 - 5 ม.ค.2505
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 15
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.ปรีชา สายสิญจน์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ม.ค.2505 - 18 ธ.ค.2507
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 16
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.สุภรณ์ ผดุงชีวิต
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธ.ค.2507 - 1 ม.ค.2508
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 17
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.บุญชิต พรหมปัทมะ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ม.ค.2508 - 31 ม.ค. 2509
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 18
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.บุญสม โพธิพล
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ม.ค.2509 - 29 พ.ค.2512
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 19
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.ศรีศักดิ์ มนูนาทวิมลกฤตย์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ค.2512 - 7 ต.ค. 2513
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 20
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.อรรถพงษ์ มงคลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ต.ค.2513 - 29 ก.ค. 2515
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 21
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.สมคิด จีนวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.ค.2515 - 26 ส.ค. 2517
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 22
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : ร.ต.อ.นิพนธ์ ประพุทธนิติสาร
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ส.ค.2517 - 2 ธ.ค.2519
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 23
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ต.ธีรจิตร์ อุตมะ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธ.ค.2519 - 1 ต.ค.2524
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 24
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.นิยม กลั่นกลิ่นหอม
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2524 - 1 พ.ย.2526
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 25
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.สมพร สุขสังข์
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2526 - 16 ต.ค.2527
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 26
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.สมบุญ ศรีตะระโส
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค.2527 - 15 ต.ค.2529
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 27
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.ปสพกรณ์ โพธิสุข
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2529 - 16 ธ.ค.2532
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 28
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.วงศ์เทพ วงศ์พรหมเมศร์
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค.2532 - 10 ม.ค.2534
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 29
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.วัลลภ วีรงคเสนีย์
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ม.ค.2534 - 30 ก.ย.2534
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 30
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.วิฑูรย์ คลังพลอย
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2534 - 2 ต.ค.2535
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 31
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.ท.ไพโรจน์ อ้นมี
ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค.2535 - 23 ม.ค.2537
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 32
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.จาตุรนต์ สุนทรสีมะ
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ม.ค.2537 - 1 ก.ย.2538
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 33
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.สุวิทย์ อินทรทรัพย์
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย.2538 - 30 ต.ค.2539
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 34
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.วัชรา ศิริรัตนะ
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ต.ค.2539 - 28 พ.ค.2542
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 35
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.ภากร ทัพเนตร
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พ.ค.2542 - 16 ธ.ค.2545
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 36
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.ชัยยันต์ เบญจาทิกุล
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค.2545 - 30 ก.ย.2547
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 37
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2547 - 31 ต.ค.2550
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 38
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ พิมพิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2550 - 20 พ.ย.2551
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 39
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พ.ย.2551 - 10 ก.พ.2554
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 40
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.พายัพ ค้าขาย
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.พ.2554 - 5 เม.ย.2555
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 41
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 เม.ย.2555 - 6 ธ.ค.2555
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 42
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ุ6 ธ.ค.2555 - 7 มิ.ย.2560
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 43
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิถุนายน 2560 - 22 ธันวาคม 2563
สถานะ : อดีตผู้บังคับบัญชา

ลำดับ : 44
ชื่อ ผู้บังคับบัญชา : พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธันวาคม 2563
สถานะ : ผู้บังคับบัญชา