ร่วมกิจกรรมมอบธงและผ้าคาดศรีษะหมู่บ้านปลอดยาเสพติดบ้านเด่นมะขม ม.๘ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จงตาก

ตั้งแต่เวลา 16:00 ถึง 17:00